Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Talent Partners Nederland Groep is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, als ook van haar andere relaties en bezoekers van de website www.commercieelnederland.nl en www.technischnederland.nl van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Wie zijn wij
Talent Partners Nederland Groep is gevestigd te Almelo, Laan van Indië 28, postcode 7602 DB en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die jij hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat jij gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo locatie waar jij zich bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Talent Partners Nederland Groep maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft bij ons op kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien jij deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we jij benaderen of je interesse hebt om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb jij geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze werving- en selectieactiviteiten. Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je daarvoor hebt aangemeld;
 3. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 7. voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die jij verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Schrijft jij jezelf in bij Talent Partners Nederland groep:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (C.V.), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Talent Partners Nederland Groep legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen
Talent Partners Nederland Groep kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (je hebt nog niet voor Talent Partners Nederland Groep gewerkt)
Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Talent Partners Nederland Groep hebt gewerkt. Jij krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun jij jezelf uitschrijven via info@commercieelnederland.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ons. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Talent Partners Nederland Groep onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Kandidaten (je werkt/hebt gewerkt voor Talent Partners Nederland Groep)
Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Talent Partners Nederland Groep.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Talent Partners Nederland Groep onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Talent Partners Nederland Groep verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Talent Partners Nederland Groep kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Talent Partners Nederland Groep hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Beveiliging
Talent Partners Nederland Groep doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Talent Partners Nederland Groep met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Talent partners Nederland Groep, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@commercieelnederland.nl

Wijzigingen
Talent Partners Nederland Groep kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Talent Partners Nederland Groep.