Algemene voorwaarden Talent Partners Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Talent Partners Nederland.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Talent Partners Nederland schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities.
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Talent Partners Nederland: De BV Talent Partners Nederland, gevestigd te Almelo;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Talent Partners Nederland;
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Talent Partners Nederland.

Artikel 3. Offertes.
Alle door Talent Partners Nederland uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen mitsdien door Talent Partners Nederland nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Informatieverstrekking.

 1. Door Talent Partners Nederland uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De opdrachtgever is gehouden Talent Partners Nederland tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

Artikel 5. Opdracht.

 1. Een opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever een aanbod van Talent Partners Nederland schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.
 2. De opdracht tussen opdrachtgever en Talent Partners Nederland wordt aangegaan voor bepaalde tijd en heeft een looptijd, totdat de vacature is ingevuld door Talent Partners Nederland.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de opdracht.

 1. Talent Partners Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de overeenkomst Talent Partners Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Talent Partners Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat in redelijkheid van Talent Partners Nederland niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te houden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Talent Partners Nederland, zal Talent Partners Nederland in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Werving en Selectie.

 1. Bij de werving en selectie van kandidaten neemt Talent Partners Nederland de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aanstelling van de kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
 2. Talent Partners Nederland zal zich onthouden van activiteiten welke in het bijzonder zijn gericht op het voor derden bij wege van werving en selectie werven van personeel dat naar Talent Partners Nederland weet bij de opdrachtgever in dienst is, een en ander behoudens voor zover de wens daartoe van het betreffende personeelslid is uitgegaan.

Artikel 8. Exclusiviteit.

 1. Werving en Selectie opdrachten kunnen worden aangenomen op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat Talent Partners Nederland de enige externe partij/bemiddelaar is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Binnen deze opdracht is de Opdrachtgever op geen enkele wijze gerechtigd om, direct of indirect, de opdracht uit te besteden aan een andere partij die zich heeft toegelegd op de bemiddeling van personeel of daar zich incidenteel op wil toeleggen dan wel om zelf tot aanname van een kandidaat over te gaan.
 2. Mocht de Opdrachtgever de samenwerkingsafspraken omtrent de exclusieve aanname van een exclusieve opdracht niet nakomen of de exclusieve opdracht uit eigen beweging intrekken, dan zal de in artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen boetebeding gelden om de reeds gemaakte inspanningen van Talent Partners Nederland ten behoeve van een juiste uitvoering van de opdracht te compenseren.

Artikel 9. Fee.

 1. Indien de Opdrachtgever met meerdere kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst aangaat, dan is voor elke kandidaat de volledige fee verschuldigd.
 2. De fee wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd op de dag van ondertekening van de (concept)arbeidsovereenkomst.

Artikel 10. Rechtstreekse arbeidsverhouding.
1. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Talent Partners Nederland niet toegestaan binnen achttien maanden een kandidaat welke door Talent Partners Nederland aan de Opdrachtgever is voorgesteld en/of gesproken, doch niet door de Opdrachtgever in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

2. Indien de Opdrachtgever een in dit artikel genoemd verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een boete aan Talent Partners Nederland verschuldigd ter grootte van € 7.500 (exclusief btw) tenzij de werkelijk geleden schade hoger is, dan zal deze schade in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
1. Talent Partners Nederland is slechts aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden als gevolge van opzet en/of grove schuld van Talent Partners Nederland en/of diens leidinggevende ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden, met inachtneming van het hierna bepaalde:

2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Talent Partners Nederland is verzekerd en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Daarbij gelden de volgende beperkingen:

 1. a) Talent Partners Nederland is nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte opdracht, zulks met een maximum van € 10.000,00 (excl. btw)
 2. b) Talent Partners Nederland is nimmer aansprakelijk voor zogenoemde bedrijfs- en gevolgschade (waaronder: bedrijfsstoringen, andere onkosten, derving van inkomen).

Artikel 12. Facturen.

 1. De facturen van Talent Partners Nederland worden onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van overeenkomst met de opdrachtgever. Talent Partners Nederland is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
 2. Door de opdrachtgever aan Talent Partners Nederland in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen worden verschuldigd naarmate door Talent Partners Nederland werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Talent Partners Nederland om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.

Artikel 13. Betaling.
De opdrachtgever is gehouden elke door Talent Partners Nederland ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en Talent Partners Nederland schriftelijk anders zijnovereengekomen. 2. Uitsluitende betalingen aan Talent Partners Nederland zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Talent Partners Nederland tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

Artikel 14. Overmacht.
Talent Partners Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Talent Partners Nederland en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Talent Partners Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 16. Tenslotte.
Talent Partners Nederland is jegens de opdrachtgever gerechtigd al dat geen te doen of na te laten waartoe Talent Partners Nederland door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Talent Partners Nederland geldt en zal ter zake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Versie 2018.